Podmínky zveřejnění příspěvku

Veškerý obsah je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými předpisy pokud není uvedeno jinak.

Publikované příspěvky nebo díla podléhají licenci CC BY-NC-SA 3.0 CZ

Není-li výslovně stanoveno jinak, jste oprávněni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů na nich obsažených, a to výlučně pro osobní potřebu a neziskové účely. Není však povoleno odstraňovat jakékoli informace o autorských právech a/nebo další poznámky uvedené v materiálech, jež si vytisknete nebo jejichž kopie si pořídíte.
Souhlasíte, že nebudete jiným způsobem pozměňovat, upravovat, kopírovat, vystavovat ani přenášet žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média pro komerční účely. Dále souhlasíte, že nebudete prodávat, vysílat ani distribuovat žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média, včetně přemístění materiálů na jinou stránku a jejich zpřístupnění on-line, nejsou-li tyto materiály označeny k takovému použití.

Ostatní loga a ochranné známky použitá na těchto stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, výhradním majetkem společností na které odkazují a/nebo o kterých se zmiňují.

Vámi poskytnuté materiály, odesláním libovolných materiálů do kterékoliv aplikace provozovatele či přímo provozovateli, například e-mailem nebo prostřednictvím formulářů umístěných na stránkách provozovatele, stvrzujete že: materiál nebude obsahovat žádné věci, které jsou nezákonné nebo jsou jinak nevhodné k uveřejnění, použijete rozumné úsilí k prohlédnutí a odstranění jakýchkoliv virů nebo jiných narušujících či destruktivních mechanismů před odesláním jakéhokoliv materiálu, máte neomezené právo poskytnout provozovateli tyto materiály a provozovatel může uveřejnit tyto materiály zdarma a/nebo jakékoliv v něm popsané pojetí můžeme začlenit do svých produktů bez vystavení se jakéhokoliv rizika odpovědnosti nebo závazků vůči vám nebo třetí straně, souhlasíte, že provozovatel může volně a neomezeně nakládat s vámi odeslaným materiálem a souhlasíte provozovatele odškodnit, pokud jakákoliv třetí strana podnikne kroky proti provozovateli v souvislosti s materiálem, který jste provozovateli odeslali.
Pokud poskytnete v souvislosti s využíváním služeb webových stránek provozovatele své názory, příspěvky či připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytujete tím provozovateli následující práva k těmto výsledkům vaší činnosti a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen příspěvky): používat, upravovat, předávat, publikovat, sublicencovat, přenášet jakékoli takové komunikace, vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto příspěvkům.
Na základě předání těchto příspěvků nevzniká provozovateli povinnost tyto příspěvky jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek a aplikací.
Za poskytnutí oprávnění provozovateli k příspěvkům nenáleží poskytovateli úplata, pokud není výslovně dohodnuto předem.

Honorářem se v tomto případě rozumí strojový čas serveru, technologie k prezentování, diskový prostor a další hardwarové prostředky, které provozovatel vyhradil pro tyto příspěvky a pomocí nichž mohou ostatní uživatelé Internetu příspěvky shlédnout, hodnotit jejich obsah a dále s nimi libovolně pracovat.